informacje

 

Nasz projekt powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez WMARR w ramach Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorczość” Działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.9 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa”.

Spełniamy Twoje marzenia...